Słowo Boże

Wierzymy, że Biblia jest nieomylnym, w pełni natchnionym Słowem Bożym. Jest Ona pewnym i wystarczalnym źródłem prawd wiary i poznania Boga. 66 ksiąg Starego i Nowego Przymierza zostało spisane przez ziemskich autorów pod Bożym natchnieniem. Z uwagi na nadnaturalne prowadzenie przy procesie spisywania, nie zawierają one w sobie ani jednej sprzeczności. Stanowią one najwyższy autorytet zarówno w sprawach życia jak i wiary. (2Tm 3,16-17; Hbr 4,12; Rz 10,17)

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

Wierzymy w jedynego, wszechmogącego, suwerennego i wiecznego Boga (Pwt 6,4; Iz 45,5-7; 1Kor 8,4-6), wiecznie istniejącego w trzech Osobach:

  • Boga Ojca, wszechmogącego Stwórcę wszechrzeczy, zasiadającego w Niebie (Mt 6,9; Ef 4,6)
  • Syna Bożego, Zbawiciela i jedynego pośrednika, który przyjął postać sługi i poniósł męczeńską śmierć na krzyżu za grzechy świata, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia (1Kor 15;2-5), wstąpił do nieba i triumfalnie powróci (Rz 9,5; J 1,1-14)
  • Ducha Świętego, który został dany Kościołowi jako Orędownik – mieszka w każdym jego członku, przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości oraz udziela darów duchowych według swojej woli. (Dz 5,3-4; 1Kor 2,11)

Zbawienie

Wierzymy, że każdy człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu i zasługuje na potępienie (Rz 3,23). Jednak Jezus Chrystus, Boży Syn przyszedł na świat w postaci człowieka, łącząc w sobie odwieczne bóstwo z naturą ludzką (Rz 1,3-4; 1Tm 3,16). Przeżył całe życie nie popełniając ani jednego grzechu (1P 2,22; Hbr 4,15) i poniósł męczeńską śmierć na krzyżu, biorąc na siebie karę za nasze grzechy – gniew Boży. (Iz 53; Gal 3,13; 2Kor 5,21) Ta doskonała ofiara jest jedyną podstawą naszego zbawienia (Hbr 5,9) i tylko przez nią możemy dostąpić odpuszczenia wszystkich grzechów oraz otrzymać życie wieczne (Kol 1,14; Dz 20,28; J 11,25-26).

Aby otrzymać zbawienie, musimy przez wiarę uznać swoją grzeszność, odwrócić się od złych czynów, zwrócić się do Chrystusa, zawierzyć Mu swoje życie (Dz 3:19) i trwać w Nim (J 15, 5-6). Jeśli prawdziwie uwierzymy, że umarł On na krzyżu za nasze grzechy, doznamy przebaczenia a życie wieczne stanie się naszym udziałem (Rz 3,24-25; Rz 5,1).

Chrzest wiary

Wierzymy w jeden chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28,19; Ef 4,5). Chrzest jest wyrazem wiary w Chrystusa i krokiem posłuszeństwa naszemu Panu (Dz 2,41; Dz 22,16) oraz aktem przyłączenia do społeczności wierzących, Oblubienicy Chrystusa (1Kor 12,13). Wyraża on uznanie swojej grzeszności i położenie wszelkiej nadziei związanej z życiem wiecznym w doskonałej i dokonanej raz na zawsze ofierze Jezusa Chrystusa (1P 3,21; Hbr 10,22-23).

Chrzest, będąc wyrazem wiary oraz z uwagi na konsekwencje za nim idące, jest udzielany jedynie osobom świadomym, które szczerze chcą pójść za Chrystusem, poprzez pełne zanurzenie, tak jak czyniono to od początków Chrześcijaństwa (Mt 3,13-15; Dz 8,36-39).

Kościół

Wierzymy, że wszyscy nowozrodzeni ludzie są członkami jednego Ciała – Kościoła powszechnego (1Kor 12,12-13), Oblubienicy (Ef 5,23-32), którego Głową jest sam Jezus Chrystus (Kol 1:18). Kościół został zapoczątkowany wraz z Dniem Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 2-21) i będzie trwał w jedności nieprzerwanie aż do ponownego przyjścia Chrystusa (1Kor 15,51-52).

Wierzący, oprócz bycia członkami uniwersalnego ciała Chrystusa, są również powołani do wspólnego zgromadzania się (1Kor 11,18-20; Hbr 10,25) i tworzenia kościołów lokalnych – w formie wspólnot domowych lub bardziej licznych zgromadzeń tzw. zborów. (1Tes 1,1; 1Kor 4,17; 2Kor 11:8).

Jedynym i najwyższym autorytetem dla kościoła jest Jezus Chrystus (1Kor 11,3; Ef 1,22). Sposób, w jaki w kościele powinny funkcjonować: przywództwo, porządek, dyscyplina i uwielbienie został ustanowiony przez Chrystusa raz na zawsze i został zapisany w Piśmie Świętym. Biblijnie ustanowieni usługujący to: starsi (nazywani również biskupami, pastorami, nauczycielami) (Dz 20, 28; Ef 4, 11) oraz diakoni – osoby pełniące te obydwie funkcje muszą spełniać jednoznaczne, biblijne wymagania: 1Tm 3,1-13; Tt 1, 5-9; 1P 5, 1-5.

Nowe narodzenie

Wierzymy, że rezultatem przyjęcia ofiary Jezusa Chrystusa jest nowonarodzenie. Jest to wewnętrzna przemiana, będąca działaniem Ducha Świętego, który odnawia nasze umysły, wpisuje Boże prawo miłości w nasze serca i udziela nam mocy do dążenia do świętości. (J 3, 1-21; 2Kor 5,17)
Człowiek nowonarodzony pragnie upodabniać się do Chrystusa, podobać się Bogu, przestrzegać jego przykazań, spełniać wolę Ojca oraz żyć w świętości.